irracjonalna

39 tekstów – auto­rem jest ir­racjo­nal­na.

Być chciałabym przy To­bie już wie­cznie. Opieko­wać się, troszczyć o Ciebie, chro­nić przed ok­ru­cieństwem te­go świata. Stworzyć chciałabym niewidzial­ny pan­cerz, w którym by­libyśmy ra­zem: ja i Ty i nasza przy­jaźń. Chciałbym Cię [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 czerwca 2010, 21:14

Kto by po­myślał, że naj­gor­szy wróg sta­nie się naszym naj­lep­szym przyjacielem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 maja 2010, 21:44

Po­pat­rz na mnie. Przyj­rzyj się uważnie. Co widzisz ? Zat­ra­ceńca w mdłym wciele­niu pragnące­go te­go lep­rze­go, nieba­nal­ne­go otoczenia. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 kwietnia 2010, 20:13

Uczu­cie do Ciebie to ka­ruze­la - da­je mi ra­dość, za­biera pewność. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 23 kwietnia 2010, 21:20

Rodzi­my się by żyć, żyje­my by umierać. Czyż życie nie wy­maga od Nas zbyt wiele ? Is­to­ta ludzka mi­mo wielu sta­rań jest sta­now­czo zbyt słaba. A by­naj­mniej na Ziemi nie ma cze­goś ta­kiego jak nieśmiertelność. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:23

Czuję się zbyt sa­mot­na by móc myśleć o podjęciu właści­wej de­cyz­ji. Po­wie­działam "tak" spychając miłość na boczny tor, który oka­zał się złem ko­nie­cznym.
Czy po­zos­ta­je mi coś do stra­cenia ? 

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 kwietnia 2010, 17:25

Przed­wczes­ny zwias­tun końca świata zesłany niczym grom z jas­ne­go nieba ...


[*] 

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 kwietnia 2010, 11:37

Me­lan­cho­lij­ny powrót nik­czem­nej przeszłości... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 kwietnia 2010, 20:21

Inaczej, a jed­nak tak zwyczajnie,niezwyczajnie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 kwietnia 2010, 19:35

Zielo­nooki potwór zja­wiający się znikąd. Nieata­kujący lecz czy­hający za ro­giem. Bez­bo­leśnie oma­tając nasze 'dru­gie ja' przyczy­nia się do straszli­wych po­sunięć. Nieświado­mi kon­sekwen­cji z zag­rożenia brniemy bez­tros­ko w grę zwaną zazdrością. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2010, 18:49
irracjonalna

wyższa szkoła...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

irracjonalna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność